Tổ yến rút lông

Yến nguyên tổ được làm sạch bằng phương pháp rút lông.

깃털이 제거된 완전한 새의 둥지

2,750,000₫ – 5,500,000