Tổ yến rút lông

Yến nguyên tổ được làm sạch bằng phương pháp rút lông.