Yến tinh chế

Tổ yến được làm sạch, tiện lợi

정제된섬의새의둥지

2,250,000₫ – 4,500,000

1,750,000₫ – 3,500,000

1,250,000₫ – 2,500,000

1,400,000₫ – 2,800,000