Yến tinh chế

Tổ yến được làm sạch, tiện lợi

정제된섬의새의둥지

2,900,000₫ – 5,800,000

1,950,000₫ – 3,900,000

1,650,000₫ – 3,300,000

1,650,000₫ – 3,300,000

1,750,000₫ – 3,500,000