Yến tinh chế

Tổ yến được làm sạch, tiện lợi

Refined bird's nests

2,900,000₫ – 5,800,000

1,750,000₫ – 3,500,000

1,400,000₫ – 2,800,000

1,400,000₫ – 2,800,000

1,500,000₫ – 3,000,000